IX Ogólnopolski Konkurs Literacki „Złoty Środek Poezji” Kutno 2013 na najlepszy poetycki debiut książkowy roku 2012 w ramach IX Festiwalu „Złoty Środek Poezji” Kutno 2013

pod patronatem Dwumiesięcznika Literackiego „Topos”
i miesięcznika „Odra”.
Organizator: Kutnowski Dom Kultury
Mecenas: Prezydent Miasta Kutno

1. Organizatorem konkursu jest Kutnowski Dom Kultury.
2. Fundatorem wszystkich nagród jest w imieniu miasta Kutno Prezydent Miasta Kutno.
3. Konkurs obejmuje wszystkie debiutanckie autorskie książki poetyckie poetów piszących w języku polskim wydane w roku 2012, które autor bądź wydawca nadeśle na adres organizatora konkursu w minimum 5 egzemplarzach do 31 marca 2013 roku (decyduje data stempla pocztowego).
4. Jako książkę debiutancką rozumie się pierwszy zwarty druk poety opatrzony stopką wydawniczą i numerem ISBN bez względu na jego objętość. Jest więc nią również tzw. arkusz poetycki, jeśli posiada cechy wymienione w punktach 3. i 4. regulaminu.
5. Książka debiutancka może być wydana w Polsce lub poza jej granicami.
6. Autorzy bądź wydawnictwa powinni dołączyć do nadsyłanych książek adres, numer telefonu i e-mail autora.
7. Jury Konkursu w składzie: Karol Maliszewski – przewodniczący, Krzysztof Kuczkowski, Wojciech Kudyba, Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki i Artur Fryz – po zapoznaniu się z nadesłanymi na konkurs książkami – przyzna nagrody o łącznej wartości 14.000 złotych. Zakładany podział nagród określa się w sposób następujący: I nagroda – 7000 zł, II nagroda – 3000 zł, III nagroda – 2000 zł. Wyróżnienia: suma łączna – 2000 zł. Jury ma prawo do innego podziału nagród.
8. Oficjalne ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 22 czerwca 2013 w Centrum Teatru Muzyki i Tańca w Kutnie, ul. Teatralna 1.
9. Nagrodzeni i wyróżnieni autorzy zostaną o tym poinformowani do dnia 7 czerwca 2013 r.
10. Warunkiem otrzymania nagród finansowych jest osobiste stawiennictwo nagrodzonych i wyróżnionych autorów (lub w szczególnych przypadkach – pisemnie przez nich upoważnionych – przedstawicieli) na uroczystości oficjalnego ogłoszenia werdyktu i wręczenia nagród przez organizatora.
11. W przypadku nie spełnienia przez autora wymagania punktu 10. regulaminu kwota jego nagrody finansowej zostanie wykorzystana przez organizatora na inne cele związane z misją upowszechniania kultury.
12. Nadesłanie książek debiutanckich na adres organizatora we wskazanym terminie oznacza akceptację regulaminu i deklarację, że autor nigdy wcześniej nie wydał żadnej książki noszącej cechy poetyckiego debiutu książkowego w rozumieniu niniejszego regulaminu.
13. W przypadku, gdyby okazało się – po rozstrzygnięciu konkursu – iż książka nagrodzona lub wyróżniona nie jest poetyckim debiutem książkowym w rozumieniu regulaminu – nagrodzony lub wyróżniony autor zobowiązany jest do zwrotu otrzymanej nagrody finansowej a werdykt jury ulega odpowiedniej korekcie.
14. Adres, na który należy wysyłać książki: Kutnowski Dom Kultury, ul. Żółkiewskiego 4, 99–302 Kutno, z dopiskiem 9 OKL „Złoty Środek Poezji”.
15. Wszelkie informacje dotyczące konkursu można uzyskać kontaktując się z jego koordynatorem Arturem Fryzem: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., tel. kom. 604 296 487.

Termin: do 31 marca 2013 r.
Adres: Kutnowski Dom Kultury, ul. Żółkiewskiego 4, 99–302 Kutno, z dopiskiem 9 OKL „Złoty Środek Poezji”.
Dodatkowe informacje: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., tel. kom. 604 296 487

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Projekt i realizacja: 1.2.1 STUDIO REKLAMOWE